Hjälpguiden
Hjälpguiden inledning

Att bli förälder är en självklarhet för de flesta utav oss, men att bli förälder till ett barn med funktionshinder är inte lika självklart. När vi väl ställs inför detta faktum är det viktigt att vårt barn får en diagnos så att vi kan förutse vad som kan komma att behövas i form av pedagogiskt, medicinskt och andra former av stöd och insatser. Idag blir inte allt för sällan en diagnos medlet för att nå vårt mål och av stor betydelse för att vi skall få våra lagstadgade rättigheter uppfyllda.

Varje person med funktionshinder är unik, det får vi inte glömma bort och därför varierar behovet och arten av stöd och hjälp stort mellan olika individer inom samma diagnosgrupp. Lika varierande är kunskapen, förståelsen och bemötandet hos de professionella som skall fatta besluten i dessa för oss ibland så oerhört betydelsefulla frågor. Runt en person med ett funktionshinder, finns vad som ibland brukar kallas ett professionellt nätverk bestående av ett stort antal yrkesverksamma personer inom habilitering, försäkringskassa, kommun, sjukvård, skola, korttidshem mm alla dessa måste vi föräldrar, vårdnadshavare eller syskon på ett eller annat sätt ha kontakt med. Därför är det viktigt att vi vet vilka rättigheter vi har och var vi kan får information om dessa.

 

FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning och är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. På FUB:s hemsida kan du se vilket stöd samhället erbjuder personer med utvecklingsstörning och FUB kan hjälpa dig som inte får de insatser du har rätt till.

http://www.fub.se/rad-och-stod

 

FUB välkomnar våra medlemmar till deras hemsida och som medlemmar hos dem.

 

 
Socialtjänstlagen

I Socialtjänstlagen, SoL regleras medborgarnas sociala och ekonomiska trygghet. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL reglerar framförallt rätten till sjukvård, behandling, habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. När insatser enligt dessa båda lagar inte räcker till träder Lagen om stöd och service LSS in LSS är en rättighetslag och började gälla den 1 januari 1994. Meningen med lagen är att även människor med stora funktionshinder, dessa till trots skall kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Funktionshindret måste vara stort, ge betydande svårigheter att klara den dagliga livsföringen och innebära ett omfattande behov av stöd och service. Är du inte nöjd med ett beslut kan du överklaga detta, information om hur du skall gå till väga när du överklagar skall du alltid få i samband med beslutet .

 


Föreningen Fragile-x, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG and modifed by Markus Bjorkman